รายระเอียดของสถานที่ฝึกงาน
                หจก.วงศ์รุ่งเรืองอุตสาหกรรม    ต.เนินพระ   อ.เมือง  จ.ระยอง
สินค้าหลักของโรงงาน
                พาเลท  และ  เฟอร์นิเจอร์
รายระเอียดของภาระงาน
ส่วนพาเลท
                ศึกษาระบบเอกสาร และ ISO  การควบคุมSTOCK 
                                ศึกษาระบบพื้นฐานทั่วไปของเอกสารต่างๆ  โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องการ ISO 
                จัดระบบการผลิตพาเลท  2  โรงพาเลท
                                ศึกษาการทำงานของทั้ง 2 โรงพาเลทเพื่อใช้ในการจัดทำระบบในการผลิตให้ดีขึ้น
                การวางแผนการผลิต   การเบิกจ่ายวัตถุดิบ  การสั่งการผลิต
                การควบคุมคุณภาพ
เป็นการปรับปรุงรูปแบบของเก่าที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น และติดตามผลการทำงานของฝ่าย  QC ก่อนที่จะปล่อยพาเลทไปสู่ลูกค้า  
ส่วนเฟอร์นิเจอร์
                การเขียนแบบ
                การทำ  OPC
                การประเมินวัตถุดิบ
                การวางแผนการผลิต  การเบิกจ่ายวัตถุดิบ  การสั่งผลิต
                แผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 
                การทำคู่มือวิธีการทำงานในส่วนต่างๆ

ผลที่ได้รับจากการดำเนินการ
ในงานบางงานการตอบรับจากพนักงานหรือผลที่ได้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ดี เช่น  ในการทำใบสั่งผลิต  ใบเบิกวัตถุดิบ  ทำให้การทำงานในโรงงานมีระบบมากขึ้นแต่ยังไม่ดีมาก  ในส่วนของงานอื่นๆ  เช่น  การเขียนแบบ  แผนการซ่อมบำรุง  การประเมินวัตถุดิบ  การทำ OPC  และงานอื่นๆ อีกเล็กน้อยก็ถือว่าดี เพราะได้ทำตามแผนงานตามเป้าหมายที่วางเอาไว้  โดยจะมีหัวหน้างานคอยดูแลอยู่ด้วย    

ปัญหาในการทำงาน
เป็นโรงงานที่ระบบการบริหารจัดการยังไม่ดีนัก   เกิดปัญหาต่างๆทุกๆวัน  โดยเฉพาะงานในส่วนพาเลท   การเบิกจ่ายวัตถุดิบ  การผลิตไม่เป็นระบบ   ถึงแม้จะมีการอบรมคนงานแล้ว  แต่คนงานก็ยังทำงานได้ไม่ดีขึ้น  อาจเป็นเพราะ ความรู้ ความเข้าใจของคนงาน  ไม่ดีพอ  จึงทำงานการทำงานจึงมีปัญหา  การทำการเบิกจ่ายวัตถุดิบ การรายงานผลการผลิตต่างๆไม่เป็นปัจจุบัน  ต้องทำย้อนหลังทุกครั้ง         ปัญหาด้านวัตถุดิบคงคลัง  มีการขาดไม้บ่อยมาก  ต้องสั่งไม้จากโรงงานอื่นเข้ามาทดแทน      ในงานส่วนเฟอร์นิเจอร์ ไม่ค่อยมีปัญหามากนัก  การเกิดอุบัติเหตุในโรงงานนี้มีเกิดเกือบทุกวันแต่ก็ไม่รุนแรง
               

รายวิชาหรือหัวข้อทางวิชาการที่ได้นำไปใช้ในการทำงาน   
                                ความรู้พื้นฐานของวิชาการควบคุมคุณภาพ
                                Auto CAD   ใช้ในการเขียนแบบ
                                การทำ  OPC  ในรายวิชา  การศึกษาการทำงาน
                                วิชาประมาณราคาในการทำงานประเมินวัตถุดิบ
                                และความรู้พื้นฐานต่างๆ

Home Training Factory Contact Links