บริษัท ทุ่งสงเฟอร์นิเจอร์

 ประวัติของสถานที่ฝึกงาน   
บริษัททุ่งสงเฟอร์นิเจอร์ตั่งอยู่ที่  216 ม.4 ต. นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช บริษัททุ่งสงเฟอร์นิเจอร์เป็นบริษัทลูกของบริษัททุ่งสงพาราวู๊ดค์ ส่วนใหญ่จะทำการผลิตแผ่นพื้นที่ทำมาจากไม้ยางพารา และบริษัทกำลังจะขยายกิจการโดยการเพิ่มลายการผลิตและเพิ่มผลิตภัณฑ์ ที่เป็นแผ่นพื้นปาเกร์

       แผนกที่นักศึกษาเข้าไปทำงาน
แผนกวางแผนและพัฒนาการผลิต
       ภาระงานที่ได้รับ
ทำการทดลองและหาวิธีที่ดีที่สุดในการลดปริมาณการสูญเสียของเนื้อไม้ในลายการผลิต
       สินค้าหลัก
แผนพื้นที่ใช้ไปทำโต๊ะสำเร็จรูป
       รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมายและแผนงานที่ได้วางไว้ในการทำงาน
1. ทำการเก็บข้อมูลสำหรับทำการทดลอง
2.ทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ(การอบไม้ขนาดต่างๆ)
3.หาวิธีสำหรับการลดการสูญเสียของไม้โค้งเมื่อเข้าเครื่องไส 4 หน้า
4.ติดตามเจ้าของบริษัทและหัวหน้าแผนกไปดูการตีราคาไม้และหลักการพิจารณาในการเลือกซื้อไม้
5.แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบไม้ 

        ผลที่ได้จากการดำเนินงานและผลการประเมินจากผู้ที่ได้รับการทดลอง
เมื่อนำข้อมูลที่ได้ไปทำการนำเสนอแล้ว ก็ทำการทดลองผลที่ได้ออกมาเป็นที่น่าพอใจ แต่ถามว่าทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนลักษณะการทำงานตามที่ผู้ทำการทดลองได้เสนอไปนั้นหรือไม่นั้น ตอบได้เลยว่าไม่เนื่องจากการจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างในการทำงานนั้นจะต้องตรวจสอบถึงผลได้ผลเสียให้แน่นอนเสียก่อน ดังนั้นผลการทดลองที่ได้จึงเป็นเพียงแนวคิดที่ทิ้งไว้ให้เป็นข้อมูลกับทางบริษัทเท่านั้น  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน
1.ช่วยเพิ่มความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น
2.เพิ่มความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3.ได้เห็นปัญหาหน้างานจริง
4.ได้ประเมินตัวเองว่าความรู้ที่เรียนมาสามารถนำไปแก้ปัญหาได้
5.ฝึกความอดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและทำให้เป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้น
6.ได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากตำราที่เรียน

อุปสรรคในการฝึกงานและแนวทางแก้ไข
1.บางครั้งเมื่อสั่งคนงานแล้วเค้าไม่ทำตาม
แนวทางแก้ไขคือ ใช้วิธีขอช่วยแทนที่จะออกคำสั่งโดยตรง
2.การเก็บข้อมูลมักจะทำให้คนงานกลัวว่ามาจับผิดการทำงาน
แนวทางแก้ไขคือ ต้องบอกจุดประสงค์การทำงานให้กับคนงานและหัวหน้างานก่อนทำการ
วิชาที่ใช้ในการฝึกงาน   ทุกวิชาที่ได้รับความรู้จากอาจารย์นั้นได้ใช้หมดทุกวิชาเพียงแต่ว่าเราจะเจอปัญหาแบบไหนและปัญหานั้นตรงกับวิชาไหน และวิชาที่ผู้ทำการทดลองใช้ตอนฝึกงานเรียงตามลำดับความสำคัญที่ได้ใช้ในการทำงานมีดังนี้

  1. Physical & mechanical properties of wood สมบัติทางกายภาพและทางกลของไม้
  2. Mechanical processing การแปรรูปตกแต่งไม้ด้วยเครื่องจักร
  3. Woodworking machine technology เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานไม้
  4. Wood engineering drawing เขียนแบบวิศวกรรมไม้
  5. Industrial work study การศึกษาการทำงาน

  

Home Training Factory Contact Links