บริษัท ไทยวู๊ดโปรดักชั่นส์ จำกัด

บริษัท  ไทยวูดโปรดั๊กชั่นส์  จำกัด 

เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ขนาดกลาง เป็นบริษัทในเครือ บริษัท ทัสค์  จำกัด   ( TASK )   ปัจจุบัน บริษัทเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท ทัสค์ จำกัด ตามชื่อบริษัทแม่และได้ย้ายที่ตั้งโรงงานไปอยู่เลขที่  19/4 หมู่ 6  ถนนสุขาภิบาล 2  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี
โทร  (02)  583-9408

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน

วัตถุประสงค์ก็เพื่อจะเพิ่มทักษะ  ประสบการณ์  ความรู้ความสามารถในการทำงานในส่วนของการผลิตให้มากยิ่งขึ้น  ซ้ำยังจะได้เข้าไปทราบและรับรู้ถึงปัญหาอย่างแท้จริง และสิ่งที่ได้จากการฝึกงานที่นอกเหนือจากความรู้  ทักษะและประสบการณ์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว  นั่นก็คือ  ความรับผิดชอบ  การเอาใจใส่ต่องาน  การตรงต่อเวลา  การให้ความเคารพและให้เกียรติผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า  ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานหรือพนักงานที่ให้ความรู้แก่เราเพราะพวกเขาก็เปรียบเสมือนครูบาอาจารย์คนหนึ่ง  และสุดท้ายก็คือความอดทนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน 

ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงาน

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการทำงานในส่วนของโรงงาน  

1. งานในแต่ละส่วนไม่เป็นไปตามแผนงาน   บางแผนกงานเยอะมากคนงานน้อยก็จะทำให้ เวลาของงานในส่วนนั้นต้องใช้มากขึ้นก็ส่งผลโดยตรงต่อแผนกต่อไปที่จะรับงานต่อ  ก็ต้องเลื่อนกำหนดเวลาออกไปและบางแผนกงานน้อย เพราะรองานจากแผนกอื่นก็จะทำให้ พนักงานบางส่วนเกิดการว่างงาน  ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดปัญหากับแผนการทำงานของเราที่ได้วางไว้ตั้งแต่แรกก็ไม่เป็นตามนั้น

2. ในเรื่องของคนงานในบางช่วงของโรงงานมีงานจากลูกค้าเข้ามามาก ทำให้โรงงานต้องเพิ่มอัตราการผลิตต่อวันให้เพิ่มขึ้น  คนงานที่มีอยู่ก็มีไม่เพียงพอ 

รายวิชาที่นำไปใช้ในการฝึกงาน

 1. วิชาWood  Practice  วิชาใน  Shop
 2. เขียนแบบไม้  ใช้ อ่านแบบ  ดูแบบ
 3. Finishing การทำสี
 4. Safety  Engineering  วิศวกรรมความปลอดภัย

รายวิชาที่ควรนำไปใช้ในการฝึกงาน

         ควรจะดูก่อนว่าเราอยากจะฝึกงานในลักษณะไหน  ต่อจากนั้นเราจะได้รู้ว่าเราควรเอารายวิชาไหนไปปรับใช้    ในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ทั่วๆไปก็จะมีรายวิชาต่อไปนี้

 1.   วิชาWood  Practice  วิชาใน  Shop                         -     คุณสมบัติของไม้
 2.   เขียนแบบไม้   ใช้อ่านแบบ  ดูแบบ                                         -      Cutting
 3.    Finishing การทำสี
 4.    Safety  Engineering  วิศวกรรมความปลอดภัย
 5.    การควบคุมคุณภาพ
 6.    การศึกษาการทำงาน  Work Study
 7.   ประมาณราคา

 

 

Home Training Factory Contact Links