บริษัท SB อุตสาหกรรมเครื่องเรือง จำกัด

บริษัท สักทองไทย (GTT) จำกัด 126/7 หมู่ 1 ต. ปากเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โทรศัพท์02-583-6942 ต่อ3663 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

สินค้าของทางบริษัท  บริษัท สักทอง(ไทย) จำกัด (SB Furniture) จะมีสินค้าส่งออกไปที่ประเทศ ญี่ปุ่นเป็นหลัก ส่วนสินค้าที่ส่งออกในประเทศไทยจะเป็นสินค้ารอง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ส่วนมากจะเป็น เฟอร์นิเจอร์ชุดสินค้า จำพวก  ชุดสำนักงาน  ชุดห้องนอน ชุดห้องครัว ห้องนั่งเล่น

รายละเอียดของสถานที่ฝึกงาน และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

แผนก วิศวกรรมการผลิต บริษัท สักทอง(ไทย) จำกัด (SB Furniture)

      นาย บุญยงค์  สุชาติเจริญยิ่ง

      นาย ภาณุพัฒน์  พึ่งสมบัต

แผนงานที่ นักศึกษาวางไว้ในการดำเนินการ

จัดทำงานตามที่หัวหน้ามอบหมายให้เสร็จภายในแต่ละอาทิตย์ที่ทำการฝึกงาน และรายงานผลความคืบหน้าของงานต่อหัวหน้าทุกๆอาทิตย์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน
1. ได้ประสบการณ์การทำงานจริงๆเป็นเช่นไร เช่น การควบคุมอารมณ์
    การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า      

2. ได้นำวิชาที่ได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการมาประยุกต์ให้เข้ากับงาน               

3. ทำให้ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการผลิตชิ้นงานแต่ละตัว และสามารถนำวิชาที่เรียนมาใช้ประยุกต์กับการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ทำให้มีความเข้าใจในงานที่ทำมากขึ้น  เพิ่มมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและคนงานมากขึ้น เพิ่มความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ตัวเองได้รับมอบหมาย ทำให้ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Microsoft Excell เกี่ยวกับการใช้งานในฟังก์ชั่นต่างๆมากขึ้น

อุปสรรคในการฝึกงาน
1. การใช้โปรแกรมพื้นฐานในการทำงานด้านเอกสารต่างๆ

2. การพูดการนำเสนอผลงานของตัวเองให้เป็นที่ยอมรับโดยการเรียงลำดับคำพูดและจิตวิทยาในการโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังที่รับฟัง

3. หัวหน้างานค่อนข้างมีเวลาพบที่ค่อนข้างจำกัด เพราะท่านค่อนข้างยุ่ง จึงไม่ค่อยมีเวลาที่สะดวกนัก ในการที่จะเข้าไปสอบถามถึงการทำงานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย ขาดการประสานงานที่แน่นอน ทำให้เกิดการแก้งานเป็นจำนวนบ่อยครั้ง ทำให้สูญเสียเวลาในการทำงานค่อนข้างเยอะ

วิชาที่ได้นำไปใช้
          ทุกวิชาเช่น
          การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม ( Industrial Work Study )
          การวิจัยการดำเนินงาน ( Operations Research )
          ความปลอดภัยในวิศวกรรม ( Safety Engineering )
          การควบคุมคุณภาพ ( Quality Control )

องค์ความรู้ที่นักศึกษาต้องการได้รับเพิ่มเติมจากสถาบัน เช่นวิชาอื่นๆ

        ต้องการให้ทางสถาบันมีการสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆที่จำเป็นต่อการทำงานใน เช่น Microsoft Excell การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล , การบริหารการจัดการอุตสาหกรรม อาจจะเปิดเป็นวิชาเลือกเสรีก็ได้ เพราะวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องศึกษารายวิชาพวกนี้เป็นพื้นฐานในการทำงาน และควรจะมีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ให้คล่อง

 

Home Training Factory Contact Links