บริษัท พิณ อินเตอร์วู๊ด จำกัด

บริษัทตั้งอยู่เลขที่

104 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางประกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24180 โทร.(038)  570421-6  โทรสาร (038)  57042

ประวัติบริษัท
บริษัท พิณอินเตอร์วู้ด จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าประเภท ของเล่น      และเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็ก ที่ทำจากไม้ ยางพารา บริษัทได้เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม  2535  ในการดำเนินกิจการของบริษัท โดยระบบ ISO 9001 :2000 นี้  บริษัทมีพนักงานประจำภายใต้ขอบเขตดังกล่าวประมาณ 630  คน  สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารคุณภาพของบริษัทและเพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด

แผนกที่นักศึกษาเข้าไปฝึกงาน  คือ ส่วนการผลิต
                มีหน้าที่ดังนี้คือ
                                1.เดินดู  และสอบถามรายละเอียด  เกี่ยวกับเครื่องจักร ต่างๆ  และเทคนิคต่างๆ
                                2.ติดตามงานให้กับผู้คุมการฝึกงาน
                                3.ลองใช้เครื่องจักรต่างๆ  ตรวจสอบและเก็บรายระเอียดชิ้นงาน
                                4.ศึกษาการทำงานในส่วนต่างๆ  ในฝ่ายผลิตและฝ่ายออฟฟิต
                                5.บันทึกการฝึกงานและเทคนิคที่น่าสนใจต่างๆ

การดำเนินการตามภาวะที่ได้รับมอบหมาย

                ศึกษาการทำงานในส่วนต่าง ๆ ในฝ่ายการผลิต  และฝ่ายออฟฟิต  ทำโดยการสอบถามข้อมูล  การทำงานจากพนักงานและลองใช้เครื่องจักรต่าง ๆ โดยมีพนักงานคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

แผนงานที่นักศึกษาวางไว้ในการดำเนินงาน  คือ 
สัปดาห์ที่ 1-2  แผนกขัดและขึ้นรูป
สัปดาห์ที่ 3-4  แผนกสี  สกรีน  ประกอบ  และ  packing  
สัปดาป์ที่ 5-6  โกดังสินค้า  คลังสินค้า  และการLoad สินค้า

ผลที่ได้จากการดำเนินการ

                1.ประสบความสำเร็จเนื่องจาก  มีหัวหน้าและบุคคลภายในบริษัท  คอยให้คำแนะนำและความช่วยเหลืออยู่ตลอด
                2.มีความล่าช้าบ้างเล็กน้อย  เนื่องจากยังไม่มีความชำนาญในสถานที่
                3.งานบางชนิดก็ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากไม่มีประสบการณ์มาก่อน  อย่างเช่น  การตั้งเครื่องเจาะหลายหัว (ไวแทป)

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน

                1.ได้ศึกษาและเรียนรู้วิธี  การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมของจริง 
                2.ได้รู้ถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการทำงาน  การใช้เครื่องจักร 
                3.นำเอาความรู้ที่ได้จากสถานศึกษาไปใช้ในโรงงานให้เป็นประโยชน์ 
                4.สามารถประยุกต์เทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในห้องเรียน
                5.รู้วิธีที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้
                6.ได้ใช้เวลาว่าง  ระหว่างปิดเทอมให้เป็นประโยชน์

ปัญหาและอุปสรรคที่มีในการทำงาน

                1.มีความล่าช้าในการเปลี่ยนแผนก  เพราะเนื่องจากว่าจะเปลี่ยนแผนกได้จะต้องมีหัวหน้าที่ควบคุมการฝึกงานเป็นคนแนะนำ  แต่หัวหน้าที่คุมการฝึกงานมีธุระบ่อยครั้ง  จึงไม่สามารถติดต่อได้
                2.เนื่องจากโรงงานที่ไปฝึกงานนั้นมีการรับพนักงานใหม่มากขึ้น            จึงไม่สามารถให้คำแนะนำที่ดีได้  เนื่องจากขาดประสิทธิภาพในการทำงาน
                3.การถ่ายเทอากาศในโรงงานไม่ดีเท่าที่ควร
                4.ไม่มีเครื่องจักรที่ให้ใช้ทดลอง  เพราะเนื่องจากเครื่องจักรทุกตัวจำเป็นที่จะต้องใช้งาน

รายวิชา / หัวข้อทางวิชาการ  ที่นักศึกษาได้นำไปใช้ในการทำงาน

                1.วิชาเครื่องจักรกลและงานไม้
- สามารถทำให้รู้เครื่องจักรต่าง ๆ และวิธีใช้งาน
                                - รู้วิธีซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างง่าย
                2.Work  Studies                  
.                               - จับเวลาเพื่อนำไปวางมาตรฐานในการทำงาน
                3.QC.
                                - สามารถตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนออกจากโรงงาน
                4.วิชา Shop
                                - สามารถนำความรู้ในการปฏิบัติงานไปใช้ในโรงงาน
                5.วิชา Auto CAD
                                - สามารถเขียนแบบขั้นพื้นฐานได้

องค์ความรู้ ที่นักศึกษา ต้องการได้รับจากเพิ่มเติมจากสถาบัน
                1.ควรมีการแนะแนวนักศึกษาก่อนที่จะทำการฝึกงานให้มากกว่านี้   เนื่องจากไม่ทราบถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของการฝึกงาน
                2.พื้นฐานการใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto  CAD

Home Training Factory Contact Links