บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

สถานที่ตั้ง
สำนักงานใหญ่        699  อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์    ถนนศรีนครินทร์   แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง   กรุงเทพมหานคร   10250
โรงงานบางพลี        33/2   และ  33/5  ถนนบางนา-ตราด    ตำบลบางโฉลงอำเภอบางพลี   สมุทรปราการ   10270
โรงงานบางขุนเทียน        123  ถนนบางขุนเทียน    แขวงแสมดำ   เขตบางขุนเทียน    กรุงเทพมหานคร  10150
                                            12/80  ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน   กรุงเทพมหานคร  10150

แผนกที่เข้าไปฝึกงาน
1. แผนกอัดโครงเก้าอี้
2. แผนกไม้จริง(เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว)
3. แผนกโครงไม้โซฟา
4. แผนกสี
5. แผนกหุ้มโซฟา
6. แผนกวัสดุหุ้ม
7. แผนกเย็บขึ้นรูปหนัง  ผ้า
8. แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
9. แผนกเทคนิคงานเหล็ก
10. แผนกประกอบเก้าอี้สำนักงาน
11. แผนกผลิตแผงสเตชั่น
12. แผนกวางแผนการผลิตงานโลหะ

ภาระงานที่ได้รับ
1. ศึกษาขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ
2. ศึกษาขั้นตอนการทำงาน
3. วิเคราะห์และสรุปปัญหาที่พบ
รายละเอียดการทำงาน
1.ศึกษาขั้นตอนการอัดโครงไม้  ตรวจสอบคุณภาพของกาว(สารยึดติด)  ตรวจสอบคุณภาพของโมล
2.ทำโมเดลตัวอย่างส่งไปเสนอลูกค้า
3.ทำอุปกรณ์ช่วยประกอบของโต๊ะวางแจกัน
4.แผนกอื่นๆ ศึกษารายละเอียดการไหลของงาน
5.ศึกษาส่วนตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบจนถึงขั้นตอนการจบงานว่ามีข้อบกพร่องตรงไหน เขียนรายงานส่งให้ผู้ช่วยผู้จัดการและลงมือปฏิบัติ
ผลที่ได้จากการดำเนินงาน
-มีการซ่อมแซมเครื่องจักรและตัวโมลที่ใช้ในการอัด  
-มีการสร้างอุปกรณ์ช่วยในการประกอบ
ประโยชน์ที่ได้รับ
-ได้เรียนรู้เทคนิคการขึ้นรูปที่ไม่ใช่ไม้จริง
-ได้เรียนรู้แผนการผลิต
-ได้รู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและวิธีทำงาน
-ได้เรียนรู้ลักษณะต่างๆของพนักงานและวางตัวในสังคมโรงงาน
ปัญหา และ อุปสรรคในการทำงานและแนวทางแก้ไข
-ขาดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฝึก  ( ควรมีความรู้พื้นฐานก่อน )
-พนักงานไม่เข้าใจว่าเราเข้าไปศึกษางานหรือว่าเข้าไปจับผิดการทำงาน ( ควรแนะนำตัวเองก่อน)
-หัวหน้างานไม่รู้ว่าจะสอนอะไร ( ควรเสนอแนะสิ่งที่สนใจต่อหัวหน้างาน )
รายวิชาที่ได้ใช้
-จิ๊กและฟิกเจอร์
-เครื่องจักรกลงานไม้
-การประเมินราคา
-เทคโนโลยีการตกแต่งผิวหน้าไม้
องค์ความรู้เพิ่มเติมที่ควรจะได้รับ
การประกอบเก้าอี้ที่ประกอบด้วยโครงโลหะ
-งานสีให้เจาะลึกมากขึ้น
-เฟอร์นิเจอร์ที่มีโลหะและวัสดุหุ้มประกอบ

 

Home Training Factory Contact Links