บริษัท ลิฟวิ่ง อินฟินี จำกัด
 
      รายละเอียดของสถานฝึกงาน

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท ลิฟวิ่ง อินฟินี จำกัด
สถานที่ตั้ง  1399/26 หมู่ 6 ซอยมหามกุฏ ถนนเทพารักษ์ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัสมุทรปราการ

ลักษณะสินค้า เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดแบบน็อคดาว์น

      งานที่ได้รับมอบหมาย

แผนกที่ฝึกงาน  ฝ่ายงานวางแผน
ภาระงานที่ได้รับ -ติดตามการดำเนินงานในการผลิต
                          -การจัดทำแปลนการตัดไม้ของสินค้าแต่ละชนิด
                            -การจัดทำใบสั่งผลิตของสินค้าแต่ละชนิด

       การดำเนินงานตามภาระที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดของภาระงาน
                การลดของเสียก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตรวมทั้งควบคุมการใช้วัตถุดิบและวัตถุดิบที่เหลือในการผลิต
รายละเอียดการดำเนินงานตามภาระที่ได้รับมอบหมาย
                -จัดทำแปลนการตัดไม้ โดยคำนวณจำนวนไม้ที่จะต้องใช้จากแบบDrawing จะทำให้ทราบถึงจำนวนของไม้ที่จะต้องใช้และเศษที่เหลือจากการตัดที่แน่นอน
                -จัดทำใบสั่งผลิต โดยคิดจากแปลนการตัดไม้และแบบDrawing ทำให้สามารถใช้วัตถุดิบได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
                -ติดตามงานในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ผงที่ได้จากการดำเนินงาน
                -สามารถลดการใช้วัตถุดิบลง
                -ทำให้ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
                -สามารถควบคุมการใช้วัตถุดิบได้

      ผลที่ได้รับจากการฝึกงาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน
                -ได้รับประสบการณ์และความรู้สึกที่ได้ทำงานในโรงงาน
                -ทราบถึงข้องบกพร่องของตัวเองในการปฏิบัติงาน
                -ได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรมากยิ่งขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค์ในการทำงาน
                -การสื่อสารงานต่างๆไม่มีความเข้าใจกัน
วิชาเรียนที่ได้ใช้ประโยชน์ในการทำงาน
                AUTO CAD
            Work Study
            เครื่องจักรกลงานไม้

Home Training Factory Contact Links