บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด(มหาชน)
 
 
 

ประวัติบริษัท (Company Profile)

                   บริษัทแฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส  จำกัด (มหาชนก่อตั้งเริ่มแรกมาจากบริษัท แฟนซีวู๊ดคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจโรงเลื่อยและผลิตไม้แปรรูปโดยเฉพาะไม้สัก ไม้ประดู่ โดยก่อตั้งเมื่อปี  พ..  2512  โดยใช้ทุนจดทะเบียน 125 ล้านบาท  ต่อมาเมื่อปี 2515  ผู้ก่อตั้งชุดเดิมได้เปลี่ยนแนวทางประกอบธุรกิจจากเดิมมาเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อส่งออก โดยใช้วัตถุดิบ

ไม้สัก,ไม้ประดู่, ฯลฯ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ จะเป็นลักษณะสินค้าไม้ปาร์เก้ ไม้บุผนัง บานประตู เป็นต้น

การผลิตสินค้าจากวัตถุดิบไม้เนื้อแข็งได้สิ้นสุดลงเมื่อปี  2530  พร้อม ๆ กับการสิ้นสุดของบริษัท แฟนซีวู๊ดคอร์ปอเรชั่นจำกัดโดยผู้บริหารพร้อมใจกันขายกิจการทั้งหมดให้กับบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัดเพื่อดำเนินธุรกิจต่อในนามผู้บริหารของบริษัทใหม่จากนั้นได้ยื่นเสนอขอรับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ B.O.I. โดยได้รับการพิจารณาให้ได้รับการส่งเสริมเมื่อปี 2532 สิ้นสุดเมื่อปี 2539 จากนั้นเมื่อปี   2541  บริษัทได้ยื่นขอเสนอรับการส่งเสริมการลงทุนอีกครั้งหนึ่งและได้รับการพิจารณาอนุมัติอีกเช่นกัน

ระหว่างดำเนินธุรกิจ บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด ได้สร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้า  ด้วยการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนกับบริษัทมหาชน  จำกัด เมื่อเดือนตุลาคม 2536 และได้เป็นบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่นั้นมาจนปัจจุบัน

การดำเนินธุรกิจบริษัทได้พัฒนามาเป็นลำดับนับแต่รับโอนกิจการมาโดยปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าจากเดิมมาเป็นไม้ยางพารา  ไม้โอ๊ค  ไม้วอลนัท  ไม้แอช เป็นต้น และยุบโรงเลื่อยไม้เปลี่ยนเป็นการนำเข้าไม้จากต่างประเทศและรับซื้อไม้ภายในประเทศเป็นวัตถุดิบ ขยายโรงงานการผลิตครบวงจรตั้งแต่  วัตถุดิบ  ผลิตขึ้นรูปชิ้นงาน  ทำงานสี จนเป็นสินค้าสำเร็จรูปส่งขายให้ลูกค้า

               ด้านเครื่องจักรการผลิต บริษัทได้นำเทคโนโลยีเครื่องจักรผลิตใหม่ ๆ เข้ามาใช้  ตั้งแต่การต่อประกอบไม้ การขึ้นรูปชิ้นงาน การตกแต่งชิ้นงานตลอดจนการพ่นสีด้วยระบบไฟฟ้าสถิตย์  ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับได้ว่าเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งของกระบวนการ ผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้นานาชนิด

           

สินค้าหลักของบริษัท

ปัจจุบันบริษัท  แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส    จำกัด (มหาชน)   เป็นโรงงานผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราส่งออกที่มี ธุรกิจครบวงจรเป็นของตนเอง ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบหลัก คือไม้ยางพาราตลอดจนการผลิตสินค้าและจัดส่งออกด้วยตนเอง

ทั้งนี้ทำให้กิจการของบริษัทได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างมากมาย

สินค้าหลักของโรงงานที่ทำการส่งออกโดยส่วนมาก  กว่า 95% จะส่งขายไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลักอีก 5% จะทำการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เป็นต้น

           
สถานที่ตั้งปัจจุบัน
  ปัจจุบันโรงงานจัดตั้งอยู่ที่  257  หมู่ 1  ซอยไฮแลนด์  ถนนสุขสวัสดิ์  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ 10290  อีกทั้งยังมีโรงงานในเครือนั่นคือ บริษัท แฟนซีวู๊ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกโรงหนึ่ง
           

การเดินทางไปยังโรงงาน : เราสามารถเดินทางไปยังโรงงานได้โดยเส้นทางดังต่อไปนี้

จากวงเวียนใหญ่   : รถโดยสารประจำทางที่ผ่านคือ สาย20 ขึ้นจากหน้าตลาดวงเวียนใหญ่แล้วมาลงซอยอมรา เดินเข้าซอยจนเจอ อมราซอย5 เลี้ยวขวาจะเจอโรงงาน

                   จากจตุจักร             : รถโดยสารประจำทางที่ผ่านคือ สาย138 ขึ้นหน้าสวนจตุจักรมาลงที่อู่สาย 138 ต่อสองแถวหรือสาย 20 มาลงหน้าซอยอมราเช่นกัน

                   จากบางกะปิ          : รถโดยสารประจำทางที่ผ่านคือ สาย145 ขึ้นฝั่งตรงข้ามตะวันนามาลงที่ปากน้ำ จากนั้นข้ามเรือข้ามฟากมาลงที่พระสมุทรเจดีย์ ต่อรถสองแถวหรือสาย 20 มาลงที่ซอยอมราเช่นกัน

           

การติดต่อ                                                                         

สำนักงานกรุงเทพฯ       :โทรศัพท์ (02) 815-7060 (อัตโนมัติ 9 เลขหมาย)

:โทรสาร (02) 815-7069, 425-8358, 425-9729

สำนักงานสุราษฎร์ธานี   :โทรศัพท์ (077) 254121-3

 

ผลที่ได้รับจากการดำเนินการทำงาน  
1. ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานโดยตรง
2. สามารถมองปัญหาและหาทางแก้ไขได้
3. เข้าใจระบบการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
4. มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องจักรมากขึ้น
5. ฝึกการทำงานให้ได้เป้าหมายทันตามเวลาที่กำหนด
               
ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน
1. ได้ประสบการณ์ในการทำงานโดยตรงในสายงานของเรา
2. รู้ถึงความสามารถของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
3. สามารถประยุกต์เครื่องจักรที่มีอยู่ให้ทำงานได้ในหลายลักษณะ
4. รู้ขั้นตอนการผลิต และ ขั้นตอนการทำสี อย่างมีแบบแผน
5. รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดปัญหาขึ้น
6. รู้จักการวิเคราะห์ และ พัฒนาระบบ อย่างถูกต้อง
7. ได้มีความชำนาญในการใช้เครื่องจักร
8. เรียนรู้การใช้จิตวิทยาในการคุมคนงาน
9. สามารถตรวจสอบงาน ลักษณะผิวงาน และรอยซ่อมได้ ว่าผ่านตามเกณฑ์หรือไม่

ปัญหาและอุปสรรคที่มีในการทำงาน
1. พนักงานไม่มีความไว้ใจเราเท่าที่ควร เมื่อเราได้รับมอบหมายให้คุม Line
2. เสนอแนะปัญหาขึ้นไป แต่ไม่ได้รับการตอบรับกลับมา
3. พนักงานมีความคิดในการทำงานแบบ ขอไปที
4. มีการสั่งงานซ้ำซ้อนกัน ทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันของพนักงาน
5. มีพนักงานต่างชาติ(พม่า,เขมร,ลาว) มาร่วมทำงานทำให้เกิดความลำบากในการสื่อสาร
6. ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในโรงงานอากาศถ่ายเทไม่สะดวกอากาศร้อนมาก ฝุ่นเยอะมาก

 

Home Training Factory Contact Links