บริษัท เอ็ดดู ทอย จำกัด
 

เริ่มดำเนินการเมื่อ  พ.. 2531   บริษัทตั้งอยู่ที่   146   หมู่. 10    . สวนหลวง  อกระทุ่มแบน  จ. สมุทรสาคร    7411         โทร 02-811-0904-8 ,  811-1093-5

          มีผู้ถือหุ้นหลักคือ  นาย  พิจิตร  เหล่าสุนทร  ทุนจดทะเบียน  50  ล้านบาท   มีการบริหารแบบสากล  ประกอบด้วยการบริหาร 3 ระดับ  คือ  ระดับบริหาร   ระดับหัวหน้างาน  และพนักงาน   โดยการกระจายงาน   แบ่งออกเป็น   5   ฝ่าย   คือ   ฝ่ายผลิต  ฝ่ายบุคลากรและธุรการ   ฝ่ายการตลาด  ฝ่ายบัญชีและการเงิน  และฝ่ายออกแบบ  โดยทั้งหมดมีการรายงานตรงต่อ ประธานกรรมการ

           ผลิตภัณฑ์หลัก      คือ    นำไม้ยางพาราดิบมาผลิตของเล่นที่ทำด้วยไม้เพื่อส่งออก

           วัตถุดิบหลัก  คือ  ไม้ยางพาราดิบ บริษัท จัดซื้อวัตถุดิบภายในประเทศ แถบภาคตะวันออกของประเทศ

           

แผนกที่ได้เข้าไปทำ  คือ  แผนกเขียนแบบ

แผนงานที่วางไว้ตามภาระงานที่ได้รับ  คือ  งานชิ้นๆหนึ่งนั้นจะถูกส่งมาตาม  order ของลูกค้าซึ่งจะมีกำการส่งระบุมาด้วยเพราะฉะนั้นเราควรเขียยนให้เสร็จก่อนกำหนด  โดยเฉลี่ยแล้วเวลาที่ใช้เขียนประมาณ  4-5 วันต่องานหนึ่งชิ้น

 

ประโยชน์ที่ได้รับ     คือ

 1. ได้ใช้ความรู้วิชาเขียนแบบอย่างเต็มที่ทำให้มีความชำนาญ
 2. ได้เรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับการเขียนแบบ
 3. ได้ใช้โปรแกรมที่ใช้แปลงแบบ  เป็นรหัสสำหรับเครื่อง CNC ซึ่งทำให้งานเร็วขึ้น
 4. ได้เรียนระบบการทำงานที่เป็นของจริง
 5. ได้เรียนรู้การแก้สถานะการเฉพาะในหน้างานจริงๆ

อุปสรรคและปัญหาของการฝึกงาน

 1. การทำงานของระบบในโรงงานที่ไม่ค่อยจะเป็นระบบ
 2. การที่พนักงานประจำไม่ค่อยไว้ใจในตัวนักศึกษาฝึกงาน
 3. การขอแบบต่างๆที่เราต้องการแต่ไม่ได้ความร่วมมือเพราะส่วนใหญ่จะเห็นว่าเราเป็นเด็กฝึกงาน
 4. การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน

วิชาที่ได้นำไปใช้          

 • เขียนแบบ
 • เขียนแบบ AUTO  CAD
 • CNC

องค์ความรู้ที่  นักศึกษาน่าจะได้ความรู้เพิ่มเติม  และข้อเสนอแนะ

 1. ให้มีการอบรมนักศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะไปทำการฝึกงาน   เพื่อให้นักศึกษารู้ถึงรายละเอียดต่างๆ อย่างคร่าวๆว่าควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
 2. วิชาเขียนแบบ  AUTO  CAD  ให้ลึกกว่านี้อีกสักนิด
 3. การใช้เครื่อง  CNC ให้มากกว่านี้

 

Home Training Factory Contact Links