การฝึกงานของ นาย บุญยงค์ สุชาติเจริญยิ่ง 46-3616-006-3 ปีการศึกษา2548 ภาคฤดูร้อนระหว่างวันที่20  มีนาคม 2549 – 6 พฤษภาคม 2549

 ติดต่อได้ที่  เบอร์มือถือ 090-04-03-02    Email: yoyoboysong@hotmail.com

สถานที่ฝึกงาน

n      บริษัท สักทองไทย (GTT) จำกัดผลิตสินค้าเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ประเภทน็อกดาวน์ขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศโดยใช้ไม้ยางพาราที่ปลอดสารพิษมาตรฐานE0,E1,E2

รายละเอียดของสถานที่ฝึกงาน

n      ไปประจำอยู่ที่แผนกฝ่ายผลิตส่วนตกแต่ง

n      ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

  1. จับเวลาหามาตรฐานการทำงาน
  2. Check List คือใบตรวจสอบอุปกรณ์น็อกดาวน์ส่วนที่ใช้ในการตกแต่ง
  3. การคำนวณการตัดอลูมิเนียมโดยใช้โปรแกรม Excel และAcessเข้ามาช่วย

 

วิชาที่ได้นำไปใช้

          ทุกวิชาเช่น

          การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม ( Industrial Work Study )

          การวิจัยการดำเนินงาน ( Operations Research )

          ความปลอดภัยในวิศวกรรม ( Safety Engineering )

          การควบคุมคุณภาพ ( Quality Control )

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน

         1.      ได้ประสบการณ์การทำงานจริงๆเป็นเช่นไร เช่น การควบคุมอารมณ์

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

         2.       ได้นำวิชาที่ได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการมาประยุกต์ให้เข้ากับงาน

 

อุปสรรคในการฝึกงาน

           1.     การใช้โปรแกรมพื้นฐานในการทำงานด้านเอกสารต่างๆ

           2.     การพูดการนำเสนอผลงานของตัวเองให้เป็นที่ยอมรับโดยการเรียงลำดับคำพูดและจิตวิทยาในการโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังที่รับฟัง

 

ข้อเสนอแนะในการฝึกงาน

1.        โปรแกรมพื้นฐานด้านการจัดการเอกสารเอกสารต่างๆ

2.         การพูดในการนำเสนอผลงานโดยการควบคุมสติให้ได้

3.        การมีจุดมุ่งหมายว่าต้องการฝึกงานประเภทใดแบบสร้างสรรค์อยู่หน่วยงานใดก่อนเข้ารับการฝึกงาน

 

ขอขอบพระคุณ

n      บริษัท สักทองไทย (GTT) จำกัด 126/7 หมู่ 1 ต. ปากเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โทรศัพท์02-583-6942 ต่อ3663 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)