ใบรายงานการฝึกงาน

ชื่อ นาย รพช ดิสมาน

รหัสนักศึกษา 46-3616-008-9

ภาควิชา เทคโนดลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา วิศวกรรมไม้   ชั้นปีที่ 4

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

1.     รายละเอียดของสถานฝึกงาน

ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท ลิฟวิ่ง อินฟินี จำกัด

สถานที่ตั้ง  1399/26 หมู่ 6 ซอยมหามกุฏ ถนนเทพารักษ์ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัสมุทรปราการ

ลักษณะสินค้า เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดแบบน็อคดาว์น

2.     งานที่ได้รับมอบหมาย

แผนกที่ฝึกงาน  ฝ่ายงานวางแผน

ภาระงานที่ได้รับ -ติดตามการดำเนินงานในการผลิต

                          -การจัดทำแปลนการตัดไม้ของสินค้าแต่ละชนิด

                            -การจัดทำใบสั่งผลิตของสินค้าแต่ละชนิด

3.     การดำเนินงานตามภาระที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดของภาระงาน

                การลดของเสียก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตรวมทั้งควบคุมการใช้วัตถุดิบและวัตถุดิบที่เหลือในการผลิต

รายละเอียดการดำเนินงานตามภาระที่ได้รับมอบหมาย

                -จัดทำแปลนการตัดไม้ โดยคำนวณจำนวนไม้ที่จะต้องใช้จากแบบDrawing จะทำให้ทราบถึงจำนวนของไม้ที่จะต้องใช้และเศษที่เหลือจากการตัดที่แน่นอน

                -จัดทำใบสั่งผลิต โดยคิดจากแปลนการตัดไม้และแบบDrawing ทำให้สามารถใช้วัตถุดิบได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

                -ติดตามงานในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ผงที่ได้จากการดำเนินงาน

                -สามารถลดการใช้วัตถุดิบลง

                -ทำให้ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

                -สามารถควบคุมการใช้วัตถุดิบได้

4.     ผลที่ได้รับจากการฝึกงาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน

                -ได้รับประสบการณ์และความรู้สึกที่ได้ทำงานในโรงงาน

                -ทราบถึงข้องบกพร่องของตัวเองในการปฏิบัติงาน

                -ได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรมากยิ่งขึ้น

ปัญหาและอุปสรรค์ในการทำงาน

                -การสื่อสารงานต่างๆไม่มีความเข้าใจกัน

วิชาเรียนที่ได้ใช้ประโยชน์ในการทำงาน

                AUTO CAD

            Work Study

            เครื่องจักรกลงานไม้