นายณัฐนันท์               นรานันทรัตน์

การดำเนินการตามภาระที่ได้รับและรายะเอียดของภาระงานที่ไดรับมอบหมาย

                ภาระงานที่ได้มอบหมายส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนรู้การทำงานในองค์กรส่วนต่างของโรงงานตามผังการทำงาน ทางด้านล่าง

                แผนกที่เข้าทำงานของข้าพเจ้ามีอยู่ 3 ส่วน คือ

  1. แผนกวางแผนการผลิต

เป็นแผนกที่ทำการวางแผนการทำงานก่อนการผลิตเพื่อทำการคำนวณการใช้วัตถุดิบต่างรวมทั้งระยะเวลาในการผลิตของกระบวนการผลิต

  1. แผนกการผลิต

เป็นแผนกที่ทำการควบคุมและดูแลระบบการผลิตเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามกำหนดเวลาและวางแผนการทำงสนของเครื่องจักรต่างๆในโรงงาน

  1. แผนกซ่อมบำรุง

เป็นแผนกที่คอยดูและทุกๆส่วนของโรงงานและเครื่องจักรให้ดำเนินการได้อย่างราบรื่น

 

ผลการดำเนินงานการฝึกงาน

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน

                จากการที่ได้ฝึกงานที่ผ่านมาทำให้ผมได้เรียนรู้การทำงานจริงๆที่ในมหาวิทยาลัยไม่มี  ได้เห็นการทำงานของเครื่องจักรต่างที่เคยเห็นและได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เกี่ยวกับ PLC และระบบ INVERTER และการดูแลเครื่องจักรจ่างภายในโรงงาน

 

ปัญหาและอุปสรรค์ที่มีในการฝึกงาน

                ปัญหาที่เกิดส่วนใหญ่มาจากตัวผู้ฝึกงานเอง เช่น กลัวที่จะถาม กลัวที่จะเสนอความคิดต่างๆ  และขาดการนำเสนอที่ดี ความมั่นใจในตัวเอง

รายวิชาที่ใช้ในการทำงาน

  1. วิชาเขียนแบบ
  2. วิชา CNC
  3. วิชากาว
  4. วิชาสี
  5. EXCEL

 

องค์ความรู้ที่นักศึกษาขาด

                ส่วนใหญ่เนื้อหาที่เรียนก็เพียงพอกับการเข้าไปฝึกงานเพียงแต่อาจไม่เจาะลึก เลยทำให้การมองวิศัยทัศน์ของเรายังไม่กว้างเท่าที่ควร

ติดต่อสอบถามได้ที่ 038-886692-8 ติดต่อฝ่ายบุคคล เรียนสายพี่น้ำอ้อย

ของขอบคุณ บริษัท เฟอร์นิรอยส์ จำกัด เป็นอย่างสูง