รายงานฝึกงานส่วนบุคคล

ชื่อ นาย สุรชัย         บุณยประเวศ           รหัสนักศึกษา 46-3616-319-0

เกิดวันที่ 30-08-2527

สถานที่ฝึกงาน        :               บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด(มหาชน)

สถานที่ตั้ง: 257  หมู่ 1  ซอยไฮแลนด์  ถนนสุขสวัสดิ์  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์                 จังหวัดสมุทรปราการ 10290 

โทรศัพท์ : 02-815-7060          สินค้าหลักที่ผลิต : โต๊ะ,เก้าอี้,ตู้,เตียง

งานที่ได้รับมอบหมาย : ได้แบ่งการฝึกเป็นแผนก โดยอยู่แผนกละ 2 สัปดาห์ คือ

                - สัปดาห์ที่1 เรียนรู้หน้างาน

                - สัปดาห์ที่2 ได้ทำการคุมงาน และ วิเคราะห์ระบบ

วิชาการที่ได้นำมาใช้ในการฝึกงาน :

                -เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) -วิชา Industrial Work Study

-วิชา Simulation                                                                      -วิชา CNC Technology for Woodworking

                -วิชาเขียนแบบ                                                                        -วิชาQC (Quality Control)

-วิชา Basic Wood Engineering (Shop)                  -วิชาWood Finishing Technology

ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกงาน :

- ฝึกใช้งานเครื่องพ่นต่างๆในแผนกสีพ่นมือ และ แผนกสีไฟฟ้า

- ได้ความเป็นผู้นำ เพราะได้รับมอบหมายให้คุมLineการทำสีไฟฟ้า

- ฝึกงานและเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตหน้าโต๊ะ รางเลื่อน พนังโต๊ะ เก้าอี้

- วิเคราะห์ระบบการทำงานของโรงผลิตโต๊ะ เก้าอี้

- ได้รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

- เป็นQCฝึกหัด ในโรงผลิตโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ เตียง

อุปสรรคที่มีในการทำงาน :

                - พนักงานไม่มีความไว้ใจเราเท่าที่ควร เมื่อเราได้รับมอบหมายให้คุมLine

                - เมื่อทำการเสนอปัญหาแก่ฝ่ายวิศวกรรมแล้ว ใช้เวลานานกว่าจะมีการแก้ปัญหา

ข้อเสนอแนะ :

-          ก่อนไปฝึกงานควรคิดก่อนว่าเราอยากฝึกอะไร?

-          ควรทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาก่อนที่จะไปฝึกงาน