การดำเนินการตามภาระที่ได้รับมอบหมาย

•          เรียนรู้เกี่ยวกับ โปรแกรม Navision

•           ทำ BOM (Bill of material) เกี่ยวกับไม้ (Non-Solid)                                                     

•           ทำเส้นทางการดำเนินงาน( Routing)

•           คำนวณความยาวของ print paper

•           คำนวณปริมาณการใช้print paper

•          ช่วยวิเคราะห์ Optimizing of saw

•          คำนวณหน้าไม้ Solid                                                                              โดย นางสาวชนม์นิภา เจริญสลุง

•          ไปสำรวจดูงานที่บริษัท ไทย ชิฮอน จำกัด                                                    บริษัท เฟอร์นิรอยส์ จำกัด 

•          เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่อง Running Saw

การดำเนินงานในส่วนของแผนกวางแผนการผลิต

                ส่วนของแผนกวางแผนจะเป็นแผนกที่เกี่ยวกับ การคำนวณวัตถุดิบ ยอดเบิก การสั่งผลิตหรือที่เรียกกันว่า การคำนวณMRP ซึ่งที่โรงงานแห่งนี้จะใช้แปรแกรม Microsoft Business Solution Navision หรือเรียกกันสั้นๆว่า Navision ซึ่งในส่วนของดิฉันนี้ได้คำนวณเกี่ยวกับ การใช้ไม้Non-Solid การใช้Print paper  ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของไม้ Non-Solid และคำนวณการใช้หน้าไม้ โดยการคำนวณดังกล่าวจะคำนวณในโปรแกรม Excel  แล้วนำสิ่งที่คำนวณได้นั้นมาใส่ในโปรแกรมNavision จากนั้นได้ช่วยวิเคราะห์เครื่อง Optimizing cut of saw แล้วทางบริษัทได้พาไปศึกษาดูงานที่โรงงานที่เป็นโรงงานที่ผลิตวัตถุดิบให้กับโรงงานแห่งนี้อีกด้วย

ผลที่ได้จากการดำเนินงาน

                ทางบริษัทได้นำปริมาณการวัสดุที่เป็นNon-Solidที่คำนวณได้ ไปใช้ในการสั่งผลิตสินค้าในงวดต่อๆไป แล้วยังเป็นการทำประวัติเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ย้อนหลังได้ แล้วยังเป็นการคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย ส่วนการวิเคราะห์เครื่อOptimizing cut of saw ทางบริษัทได้นำแนวคิดไปใช้ในการเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิต

ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกงาน

·        ได้นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการทำงานจริง

·        ได้ศึกษากระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

·        เป็นการฝึกตัวเองให้มีมนุษยสัมพันธ์มากขึ้น

·        ได้รู้ถึงความแตกแต่งระหว่างการทำงานจริงกับสิ่งที่เราได้เรียนมา

·        ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรต่างๆ

·        ได้ฝึกแนวคิดให้มีการพัฒนาตัวเองมากขึ้น

·        ได้รู้จักการตรงต่อเวลาในการทำงานและการทำงานในได้เป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนด

ปัญหาและอุปสรรคที่มีในการทำงาน

                เนื่องจากการคำนวณปริมาณการใช้ไม้และPrint paper ต้องใช้โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งดิฉันใช้ได้ไม่คล่องในเริ่มแรกก็มีปัญหาในการใช้โปรแกรมบ้างและแนวคิดในการคำนวณการใช้ปริมาณ Print paper