การดำเนินการตามภาระที่ได้รับมอบหมาย

·        ศึกษาโรงงานในแต่ละแผนก

ผลที่ได้จากการดำเนินงาน

                จากที่ได้ทำ BOM , Routing เสร็จแล้วทางบริษัทได้ทำส่วนนั้นไปพิจารณาอีกทีว่าถูกต้องหรือไม่ สามารถนำมาใช้กับแบบใดได้บ้าง และยังช่วยทางบริษัทป้อนข้อมูลเข้าระบบ ช่วยวิเคราะห์เครื่อง Optimizing of saw , Finger joints ซึ่งทางข้าพเจ้าเองก็ต้องทำให้ผิดพลาดให้น้อยที่สุด

ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกงาน

·        ได้ประสบการณ์จากการทำงานไม่ว่าจะเป็นการได้อยู่ในส่วนของแผนกการผลิต แผนกวางแผน ได้เห็นการทำงานของคนงาน เครื่องจักร และได้เรียนรู้หน้างานของแผนกขัดแต่ง

·        ได้ลองผิดลองถูกในด้านความคิด การตัดสินใจและในการทำงาน

·        ได้ใช้โปรแกรมที่ไม่เคยได้ทำมาก่อน เช่น การทำ BOM , Routing การใช้โปรแกรม Navision , X-cell ทำให้ได้รู้วิธีการทำงานของโปรแกรมนั้น

·        ได้รู้จักการวางตัวกับทุกคนในโรงงานในฐานะเด็กฝึกงานและทำให้เราได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่ไม่เคยได้สัมผัสเพราะเป็นการได้ทำงานนอกสถาบันซึ่งจะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่ง

·        ทำให้เรามีความรับผิดชอบในการทำงานมากขึ้น

·        ได้เข้าไปวิเคราะห์และได้เรียนรู้การทำงานของเครื่อง Optimizing of saw และเครื่อง Finger joints

ปัญหาและอุปสรรคที่มีในการทำงาน

·       การปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานและทุกคนในที่ทำงาน รวมไปถึงการวางตัวของตัวเราที่มีต่อคนอื่น ๆ

·       การได้ลองใช้โปรแกรมที่ไม่เคยเรียนมาก่อนซึ่งเราก็ต้องมาเรียนรู้เอาที่นั้น เช่น การทำ BOM , Routing การใช้โปรแกรม Navision แต่พอได้ฝึกทำไปเรื่อย ๆก็ทำให้เกิดความชำนาญมากขึ้น

·       การเข้าไปหาพี่ ๆหัวหน้าแผนกต่าง ๆเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำเส้นทางการผลิตของชิ้นงาน ซึ่งทำให้ไม่กล้าที่จะเข้าทำพูดคุยกับพี่ ๆหัวหน้าแผนกในช่วงแรก ๆ

ข้อเสนอแนะ

·        ด้านความคิด การวิเคราะห์ การมองของปัญหาที่จะเข้ามา

·        การปรับตัว การวางตัวเองให้เข้ากับสังคม

ความรับผิดชอบของตัวเองกับงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ