ชื่อ           : นายธนะเดช         ชาญกลราวี              รหัส        : 46 - 3616 - 305 - 9                สาขา       : เทคโนโลยีวิศวกรรมไม้                       ภาควิชา  : เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะ        : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ฝึกงานที่ : บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

 

ลักษณะโรงงาน :

                เป็นโรงงานที่ผลิตเพื่อการส่งออก  โดยสินค้าที่ผลิตจะเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้จริง หรือ ไม้ยางพารานั่นเอง รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตก็จะเป็นสินค้าประเภท โต๊ะ เก้าอี้  ตู้  และเตียง โดยทางโรงงานผลิตสินค้าภายใต้นโยบายของบริษัท นั่นคือ “ ส่งของตรงเวลา  คุณภาพตรงใจลูกค้า ”

ภาระงานที่ได้รับ :

                ทางโรงงานมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาลงไลน์การผลิตเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขในการทำงาน  และช่วยทางโรงงานแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  ทางโรงงานจึงจัดให้นักศึกษาได้ฝึกงานในแผนกดังต่อไปนี้

1. แผนกโต๊ะ           2. แผนกเก้าอี้          3. แผนกสี               4. แผนกสีไฟฟ้า     5. แผนก IE             6. แผนก QC

โดย 4 แผนกแรกได้ทำการฝึกงานแผนกละ 2 สัปดาห์ แผนกที่เหลืออย่างละ 3 วัน

                ในช่วงสัปดาห์แรกของการฝึกงานแต่ละแผนกได้ลงมือทำงานจริงในไลน์การผลิตนั้น เพื่อเป็นเรียนรู้การทำงานจริงและเพื่อให้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสอบถาม เก็บข้อมูลจากพนักงานและหัวหน้าไลน์การผลิตนั้นๆ

                ในช่วงสัปดาห์ที่สองของการฝึกงานในแต่ละแผนกได้ทำการวิเคราะห์ปัญหาพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขเสนอต่อผู้บริหาร  หัวหน้าแผนก  หัวหน้าไลน์นั้นๆ  รวมทั้งเขียนรายงานเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขส่งแก่แผนก IE ทุกๆเช้าด้วย

                ส่วนการฝึกงานในแผนก IE และ QC นั้น ได้ทำการทดลองจับเวลาการทำงานในการผลิตเก้าอี้ตัวนึงรวมทั้งตรวจสอบชิ้นส่วนแต่ละ part ของโมเดลด้วยวิธีการทำงานแบบ QC

วิชาที่ได้ใช้ในการฝึกงาน : Safety, Wood Engineering Drawing, Work Study, Engineering Economy, Quality Control, Simulation, CNC Technology For Woodworking, Wood Engineering Technology Practice

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน :

                1. ได้ประสบการณ์ในการทำงานโดยตรงในสายงานของเรา

2. รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดปัญหาขึ้น

                3. รู้จักการวิเคราะห์ และ พัฒนาระบบ อย่างถูกต้อง

                4. ฝึกการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กล้าลองทำ และตัดสินใจในการทำงาน

                5. ได้ประยุกต์วิชาความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในการทำงานจริง

อุปสรรคในการทำงาน :

เกิดปัญหาในการสื่อสาร เนื่องจากเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่มีกำลังการผลิตสูง พนักงานในโรงงานจึงมีความหลากหลายในเชื้อชาติ ทำให้เวลาสอบถามข้อมูลได้ลำบาก

ข้อเสนอแนะในการฝึกงาน :

                เนื่องจากเราได้มีโอกาสเข้าไปฝึกงานในโรงงานแล้ว จึงควรใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเราควรขวนขวายหาความรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเราในภายภาคหน้าทั้งในด้านการศึกษาและการทำงาน ส่วนความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลาก็สำคัญเหมือนกัน