หจก.วงศ์รุ่งเรืองอุตสาหกรรม       ผลิต  พาเลท และ  เฟอร์นิเจอร์

แผนกที่เข้าไปฝึกงาน     พาเลท   และ    เฟอร์นิเจอร์

รายละเอียดในการทำงาน  เป็นงานเอกสาร  บริหารจัดการ

                ส่วนพาเลท

                                ศึกษาระบบเอกสาร และ ISO  การควบคุมSTOCK 

                                จัดระบบการผลิตพาเลท  2  โรงพาเลท

                                การวางแผนการผลิต   การเบิกจ่ายวัตถุดิบ  การสั่งการผลิต

                                การควบคุมคุณภาพ

                ส่วนเฟอร์นิเจอร์

                                การเขียนแบบ

                                การทำ  OPC

                                การประเมินวัตถุดิบ

                                การวางแผนการผลิต  การเบิกจ่ายวัตถุดิบ  การสั่งผลิต

                                แผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 

                                การทำคู่มือวิธีการทำงานในส่วนต่างๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ

                เรียนรู้งานการบริหารจัดการ 

ระบบงาน  

การประสานงาน การวางตัว การควบคุมพนักงาน  คนงาน

ลงมือทำงานต่างๆที่เป็นประสบการณ์จริง

เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

ปัญหาในการทำงาน

                เป็นโรงงานที่ระบบการบริหารจัดการยังไม่ดีนัก   เกิดปัญหาต่างๆทุกๆวัน  โดยเฉพาะงานในส่วนพาเลท   การเบิกจ่ายวัตถุดิบ  การผลิตไม่เป็นระบบ   ถึงแม้จะมีการอบรมคนงานแล้ว  แต่คนงานก็ยังทำงานได้ไม่ดีขึ้น  อาจเป็นเพราะ ความรู้ ความเข้าใจของคนงาน  ไม่ดีพอ  จึงทำงานการทำงานจึงมีปัญหา  การทำการเบิกจ่ายวัตถุดิบ การรายงานผลการผลิตต่างๆไม่เป็นปัจจุบัน  ต้องทำย้อนหลังทุกครั้ง         ปัญหาด้านวัตถุดิบคงคลัง  มีการขาดไม้บ่อยมาก  ต้องสั่งไม้จากโรงงานอื่นเข้ามาทดแทน      ในงานส่วนเฟอร์นิเจอร์ ไม่ค่อยมีปัญหามากนัก          การเกิดอุบัติเหตุในโรงงานนี้มีเกิดเกือบทุกวันแต่ก็ไม่รุนแรงมากนัก   

 

นาย  ปฐกรณ์    เรืองสุขสุด

WoET   R 41