รายงานการฝึกงาน

นาย  นรัศม์   จิตต์ธรรม

ชื่อโรงงาน       บริษัท   เอ็ดดู  ทอย  จำกัด         146   หมู่. 10  สวนหลวง   กระทุ่มแบน  สมุทรสาคร  74110

                           โทร 02-811-0904-8 ,  811-1093-5

ผลิตภัณฑ์หลัก      คือ    นำไม้ยางพาราดิบมาผลิตของเล่นที่ทำด้วยไม้เพื่อส่งออก

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     คือ     เขียนแบบ

                                          ในส่วนของงานเขียนแบบทั้งหมด คือเริ่มตั้งแต่ได้รับผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาจาก

                                           ฝ่ายออกแบบ  แล้วนำมาแยกแต่ละ part เพื่อนทำการเขียนแบบแต่ละชิ้นโดย                                                                                                                                                              

                                           ละเอียด  เพื่อส่งให้ฝ่ายผลิต ผลิตต่อไป     รวมถึงการแก้ไขแบบที่มีแล้ว       

                                           แต่ลูกค้าต้องการให้เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้าแต่รายด้วย   

                                           แล้วยังได้แปลงแบบโดยใช้โปรแกรม   เพื่อลงเครื่อง CNC  ด้วย  

วิชาที่ได้นำไปใช้           คือ

1.        เขียนแบบ

2.        เขียนแบบ AUTO  CAD

3.        CNC

ประโยชน์ที่ได้รับ     คือ

1.         ได้ใช้ความรู้วิชาเขียนแบบอย่างเต็มที่ทำให้มีความชำนาญ

2.         ได้เรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับการเขียนแบบ

3.         ได้ใช้โปรแกรมที่ใช้แปลงแบบ  เป็นรหัสสำหรับเครื่อง CNC ซึ่งทำให้งานเร็วขึ้น

4.         ได้เรียนระบบการทำงานที่เป็นของจริง

5.         ได้เรียนรู้การแก้สถานะการเฉพาะในหน้างานจริงๆ

อุปสรรคและปัญหาของการฝึกงาน

1.          การทำงานของระบบในโรงงานที่ไม่ค่อยจะเป็นระบบ

2.          การที่พนักงานประจำไม่ค่อยไว้ใจในตัวนักศึกษาฝึกงาน

3.          การขอแบบต่างๆที่เราต้องการแต่ไม่ได้ความร่วมมือเพราะส่วนใหญ่จะเห็นว่าเราเป็นเด็กฝึกงาน

4.          การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน

องค์ความรู้ที่  นักศึกษาน่าจะได้ความรู้เพิ่มเติม  และข้อเสนอแนะ

1.          ให้มีการอบรมนักศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะไปทำการฝึกงาน   เพื่อให้นักศึกษารู้ถึงรายละเอียดต่างๆ อย่างคร่าวๆว่าควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

2.          วิชาเขียนแบบ  AUTO  CAD  ให้ลึกกว่านี้อีกสักนิด

3.           การใช้เครื่อง  CNC  ให้มากกว่านี้