นาย ศิริชัย   ยศวังใจ    46-3616-314-1

สถานที่ฝึกงาน  

บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป  จำกัด ( มหาชน )

ผลิตภัณฑ์

เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน                            MOFLEX

เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน                            STEELCASE

เฟอร์นิเจอร์บ้าน                                     KLASSE

เฟอร์นิเจอร์บ้าน                                     LIFE

เฟอร์นิเจอร์บ้าน                                     KITCHEN

เฟอร์นิเจอร์บ้าน                                     CASALBELLA

แผนกที่เข้าไปฝึกงาน

1. แผนกอัดโครงเก้าอี้                                             2.แผนกไม้จริง(เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว)

3. แผนกโครงไม้โซฟา                                           4. แผนกสี

5. แผนกหุ้มโซฟา                                                   6.แผนกวัสดุหุ้ม

7. แผนกเย็บขึ้นรูปหนัง  ผ้า                                   8. แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์

9. แผนกเทคนิคงานเหล็ก                                       10.แผนกประกอบเก้าอี้สำนักงาน

11. แผนกผลิตแผงสเตชั่น                                       12. แผนกวางแผนการผลิตงานโลหะ

ภาระงานที่ได้รับ

1. ศึกษาขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ

2. ศึกษาขั้นตอนการทำงาน

3. วิเคราะห์และสรุปปัญหาที่พบ

รายวิชาที่ได้ใช้

- จิ๊กและฟิกเจอร์

- เครื่องจักรกลงานไม้

- การประเมินราคา

- เทคโนโลยีการตกแต่งผิวหน้าไม้

ประโยชน์ที่ได้รับ

-ได้เรียนรู้เทคนิคการขึ้นรูปที่ไม่ใช่ไม้จริง

-ได้เรียนรู้แผนการผลิต

-ได้รู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและวิธีทำงาน

                -ได้เรียนรู้ลักษณะต่างๆของพนักงานและวางตัวในสังคมโรงงาน

ปัญหา และ อุปสรรคในการทำงานและแนวทางแก้ไข

-ขาดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฝึก  ( ควรมีความรู้พื้นฐานก่อน )

-พนักงานไม่เข้าใจว่าเราเข้าไปศึกษางานหรือว่าเข้าไปจับผิดการทำงาน ( ควรแนะนำตัวเองก่อน)

-หัวหน้างานไม่รู้ว่าจะสอนอะไร ( ควรเสนอแนะสิ่งที่สนใจต่อหัวหน้างาน )