บริษัท ดรากอนไทย ลัมเบอร์ จำกัด

ที่ตั้ง  32/2 หมู่7 ซอย ถาวรธวัช (ซอยดรากอน) ถนนบางนา-ตราด กม.25.5 ต.บางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ โทร 02-338-1361,707-0932-6แฟ็กซ์ 02-338-1360,707-0940

กรรมการผู้จัดการ Mr. Michael Chien

ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ.2531

ทุนจดทะเบียน 78 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์หลัก   ผลิตเฟอร์นิเจอร์ประเภท โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า เตียง

วัสดุที่ใช้ไม้ยางพารา ไม้สน ส่งออกต่างประเทศ

 

แผนงาน

                                สัปดาห์ที่ 1-2  ฝ่ายเตรียมไม้(ROUGH MILL) ผู้ดูแล   คุณประเสริฐ

                                สัปดาห์ที่ 2-4 ฝ่ายผลิต (PRODUCTION)        ผู้ดูแล   คุณวิธวินทร์

                                สัปดาห์ที่  5   ฝ่ายสี(COLOR)                           ผู้ดูแล   คุณสมบัติ

                                สัปดาห์ที่ 6    ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (QC)        ผู้ดูแล   คุณชัยพร

                                สัปดาห์ที่7     ฝ่ายวางแผนการผลิต(PC)            ผู้ดูแล   คุณนิรุตติ์

                                สัปดาห์ที่8    ฝ่าย วิจัย-พัฒนา (R&D)                ผู้ดูแล   คุณณัฐพรรษ

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน

ทำให้ทราบถึงการทำงานของแต่ละฝ่ายของโรงงาน   เพื่อนำไปสู่การเตรียมพร้อมในทำงานจริง

 

รายวิชา ที่ได้นำไปใช้ในการทำงานขณะฝึกงาน

                ENGINEERING DRAWING I

WOOD ENGINEERING DRAWING

ADVANCED WOOD ENGR DRAWING

WOOD ENGINEERING PRACT

CNC TECHNOLOGY FOR WOODWORKING

                WOODWORKING MACHINE TECHNOL

PHYSICAL AND MECHANICAL PROP

COST ANALYSIS AND ESTIMATION

WOOD FINISHING TECHNOLOGY

JIG AND FIXTRUE

 

นางสาวกนกพร   แสงตะวัน

46-3616-003-0

โทร. 0-5168-4476