ชื่อโรงงานที่ทำการฝึกงาน    ทุ่งสงเฟอร์นิเจอร์  216 ม. 4 ต. นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต  แผ่นพื้นโต๊ะ

ทำหน้าที่อะไรในโรงงาน  ประจำอยู่แผนกวางแผนและพัฒนาการผลิต  มีหน้าที่ทำการทดลองเพื่อลดปัญหาการสูญเสียของไม้ ซึ่งมีรายละเอียดของงานดังนี้

1.ดูปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงาน

2.ทำการทดลองเพื่อลดการสูญเสียของไม้เนื่องจากการอบ

3.หาวิธีลดขนาดไม้โก่งตัวเพื่อให้ไม้เข้าเครื่องไส 4 หน้าได้

4.แนะแนวการเขียนแบบและอ่านแบบให้กับหัวหน้างาน

5.ออกไปดูการตีราคาไม้ยางพาราในสวน

ใช้วิชาอะไรในการฝึกงาน

1.กายภาพและคุณสมบัติทางกลของไม้

2.ทฤษฏีการตัด

3.การศึกษาการทำงาน

4.เขียนแบบ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน

l      1.ช่วยเพิ่มความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น

l      2.เพิ่มความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

l      3.ได้เห็นปัญหาหน้างานจริง

l      4.ได้ประเมินตัวเองว่าความรู้ที่เรียนมาสามารถนำไปแก้ปัญหาได้

l      5.ฝึกความอดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและทำให้เป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้น

l      6.ได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากตำราที่เรียน

อุปสรรคในการฝึกงานและแนวทางแก้ไข

l      1.บางครั้งเมื่อสั่งคนงานแล้วเค้าไม่ทำตาม

l      แนวทางแก้ไขคือ ใช้วิธีขอช่วยแทนที่จะออกคำสั่งโดยตรง

l      2.การเก็บข้อมูลมักจะทำให้คนงานกลัวว่ามาจับผิดการทำงาน

l      แนวทางแก้ไขคือ ต้องบอกจุดประสงค์การทำงานให้กับคนงานและหัวหน้างานก่อนทำการ

 

 

                นาย จิรเชษฐ์  ไชยเจริญ 

                                                                                เทคโนโลยีวิศวกรรมไม้  46-3616-005-5