การนำเสนอกรฝึกงานของนักศึกษา

นายอนุวัตร          ผลจันทร์

 

 

บริษัท พิณ อินเตอร์วู้ด  จำกัด

บริษัทตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางประกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24180 โทร.(038)  570421-6  โทรสาร (038)  570427

ลักษณะการประกอบการ  สินค้าหลักของบริษัท

ครอบคลุมทุกกิจกรรม ทุกกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่น,เฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็ก ที่ทำมาจากไม้ “Manufacturer of Wooden Toys and Children Furniture”

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย      คือส่วนการผลิต

1.แผนกเตรียมไม้

2.แผนกขึ้นรูป

3.แผนกขัด

4.แผนกสี

5.แผนกบรรจุ

หัวข้อทางวิชาการที่นักศึกษาได้นำไปใช้ในการทำงาน

                1.วิชาเครื่องจักรกลและงานไม้                               2.วิชา Work  Study

.               3.วิชาการประเมินราคา                                           4.วิชา Shop

                5.วิชา Auto CAD                                                    6.วิชาเครื่องจักร CNC

                7.วิชาเขียนแบบ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน

                1.ได้ศึกษาและเรียนรู้วิธี การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมของจริง 

                2.ได้รู้ถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการทำงาน การใช้เครื่องจักร 

                3.นำเอาความรู้ที่ได้จากสถานศึกษาไปใช้ในโรงงานให้เป็นประโยชน์ 

                4.สามารถประยุกต์เทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในห้องเรียน

                5.รู้วิธีที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้

                6.ได้ใช้เวลาว่าง ระหว่างปิดเทอมให้เป็นประโยชน์

ปัญหาและอุปสรรคที่มีในการทำงาน

                1.หัวหน้างานไม่มีเวลาดูแล

                2.เนื่องจากโรงงานมีการรับพนักงานใหม่มากขึ้น จึงไม่สามารถให้คำแนะนำที่ดีได้ 

                3.ไม่มีเครื่องจักรที่ให้ใช้ทดลอง เพราะเนื่องจากเครื่องจักรทุกตัวจำเป็นที่จะต้องใช้งาน

องค์ความรู้ ที่นักศึกษา ต้องการได้รับจากเพิ่มเติมจากสถาบัน

                1.ควรมีการแนะแนวนักศึกษาก่อนที่จะทำการฝึกงานให้มากกว่านี้   เนื่องจากไม่ทราบถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของการฝึกงาน

                2.พื้นฐานการใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto  CAD