นาย  ชัชวาลย์      เต็มฤดู  ( ชัช )

                    WoET   R-41 46-3616-303-4

        สถานที่ฝึกงาน      :  บริษัท ไทยวูดโปรดั๊กชั่นส์

ช่วงเวลาในการฝึกงาน   :    ตั้งแต่วันที่  20  มีนาคม  -   12  พฤษภาคม   2549                                    

ภาระงานที่รับผิดชอบ    :   การทำงานในส่วนของฝ่ายการผลิต

 
 

 

 

           

 

 

 

 

 

  ผลิตภัณฑ์และสินค้าของโรงงาน  :  โรงงานจะผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งออกต่างประเทศและจำหน่ายภายในประเทศด้วย   รูปแบบของการผลิตจะเป็นการผลิตตามคำสั่งของลูกค้า  เฟอร์นิเจอร์ที่ทำส่วนใหญ่ก็จะเป็น   โต๊ะ, เก้าอี้ , ตู้ , เตียง , ชุดรับแขก , ชุดรับประทานอาหาร , เฟอร์นิเจอร์แบบ knockdown รวมถึงงานติดตั้งและตกแต่งนอกสถานที่ เช่น ตามร้านอาหาร  ตามโรงแรมต่างๆ

                            ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย           :    ในส่วนของการฝึกงาน จะเป็นในลักษณะการลงมือปฏิบัติจริงเป็นหลัก  โดยจะเข้าไปทำงานในส่วนของฝ่ายการผลิต  โดยทางโรงงานจะมีการจัดทำตารางเวลาในการเข้าไปฝึกงานและเรียนรู้งานในแผนกต่างๆ  อาทิเช่น  แผนกเครื่องจักร , แผนก ประกอบ , แผนกสี  , แผนก QC ,  แผนก Packing

              ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน   :   เพิ่มทักษะ  ประสบการณ์  ความรู้ความสามารถในการทำงานในส่วนของการผลิตให้มากยิ่งขึ้น  ซ้ำยังจะได้เข้าไปทราบและรับรู้ถึงปัญหาอย่างแท้จริง  และได้เข้าไปเรียนรู้และศึกษางานอย่างใกล้ชิด    และสิ่งที่ได้จากการฝึกงานที่นอกเหนือจากความรู้  ทักษะและประสบการณ์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว  นั่นก็คือ  ความรับผิดชอบ  การเอาใจใส่ต่องาน  การตรงต่อเวลา  การให้ความเคารพและให้เกียรติผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า  ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานหรือพนักงานที่ให้ความรู้แก่เรา  และสุดท้ายก็คือความอดทนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน 

                      ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงาน    :     สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ   1. ปัญหาในส่วนของโรงงานเอง   2.  ปัญหาในส่วนของผู้ฝึกงาน  ในส่วนแรกปัญหาจะขึ้นอยู่กับระบบของโรงงาน  การวางแผนงานที่มีข้อบกพร่องอยู่บ้างทำให้ส่งผลต่อการทำงาน  เช่น  การผลิตในบางส่วนไม่ต่อเนื่องกันซึ่งขึ้นอยู่กับการวางแผนงานและการประสานงานที่ดี  ในส่วนที่สองปัญหาของผู้ฝึกงานเองในส่วนนี้จะมีแค่ช่วงแรกเท่านั้นในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการทำงานของโรงงาน  ซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากโรงงานอื่นๆ  การทำงานมีการพลิกแพลงปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา  อาจต้องทำงานในหลายๆส่วนในวันเดียวกัน