นายศิลป์ชัย กล่อมสุข      รหัสประจำตัว  46-3616-315-8

1. สถานที่

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

ทำการผลิต โต๊ะ  เก้าอี้  ตู้  เตียง ส่งออก  ประเทศสหรัฐอเมริกา

2.   หน้าที่ในการทำงานในโรงงาน

-    ช่วยเหลือหัวหน้าหน่วยในการควบคุมเครื่องจักรภายในแผนกต่างๆที่เข้ารับการฝึก

-    ตรวจเช็คชิ้นงานที่ผ่านการผลิต

-    ให้ความรู้แก่พนักงานในด้านการทำงาน และวิธีการทำงาน

3.  วิชาที่ได้นำไปใช้ในการฝึกงาน

       -  WORK STUDY

       -  WOOD FINISHING

       -  QC

       -  SHOP

       -  เขียนแบบ

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน

       -  ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับหัวหน้างาน

       -  ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องจักรในโรงงาน

       -  ได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริง

       -  ฝึกความเป็นผู้นำ

5.  อุปสรรค และปัญหาที่พบในการทำงาน

       -  ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักร

       -  ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ที่ใช้ในการทำงาน

       -  ปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร

6.  ข้อเสนอแนะ ที่ต้องเตรียมตัวก่อนไปฝึกงาน

                -  ในการฝึกปฏิบัติใน shop ให้ทำงานด้วยตัวเอง

                -  ในการใช้เครื่องมือใหม่ให้สอบถามและศึกษาเกี่ยวกับการทำงานให้ดี ก่อนลงมือปฏิบัติ