การดำเนินการตามภาระที่ได้รับมอบหมาย

•          เรียนรู้เกี่ยวกับ โปรแกรม Navision

•           ทำ BOM (Bill of material)                                                      

•           ทำ Routing

•           คำนวณความยาวของ print paper

•           คำนวณ พ.ท.ที่ทำสี

•           เฉลี่ยปริมาณการใช้สี

•          ช่วยวิเคราะห์ Optimizing of saw

•          ช่วยวิเคราะห์ เครื่อง Finger Joints                                                          โดย นายสุขุม ยิ้มนิรันดร์

•          ไปสำรวจดูงานที่บริษัท ไทย ชิฮอน จำกัด                                              บริษัท เฟอร์นิรอยส์ จำกัด 

•          เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่อง Running Saw

การดำเนินงานในส่วนของแผนกวางแผนการผลิต

                ส่วนของแผนกวางแผนจะเป็นแผนกที่เกี่ยวกับ การคำนวณวัตถุดิบ ยอดเบิก การสั่งผลิตหรือที่เรียกกันว่า การคำนวณMRP ซึ่งที่โรงงานแห่งนี้จะใช้แปรแกรม Microsoft Business Solution Navision หรือเรียกกันสั้นๆว่า Navision ซึ่งในส่วนของผมนี้ได้คำนวณเกี่ยวกับ การทำสี การเฉลี่ยปริมาณการใช้สี และคำนวณการใช้หน้าไม้ โดยการคำนวณดังกล่าวจะคำนวณในโปรแกรม Excel  แล้วนำสิ่งที่คำนวณได้นั้นมาใส่ในโปรแกรมNavision จากนั้นได้ช่วยวิเคราะห์เครื่อง Optimizing cut of saw เครื่องFinger Joints พิมพ์รายงานการผลิต แล้วทางบริษัทได้พาไปศึกษาดูงานที่โรงงานที่เป็นโรงงานที่ผลิตวัตถุดิบให้กับโรงงานแห่งนี้อีกด้วย

ผลที่ได้จากการดำเนินงาน

                ทางบริษัทได้นำปริมาณการใช้สีที่คำนวณได้ ไปใช้ในการสั่งผลิตสินค้าในงวดต่อๆไป แล้วยังเป็นการทำประวัติเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ย้อนหลังได้ แล้วยังเป็นการคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย ส่วนการวิเคราะห์เครื่อOptimizing cut of saw ทางบริษัทได้นำแนวคิดไปใช้ในการเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิต

ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกงาน

·        ได้นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการทำงานจริง

·        ได้ศึกษากระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

·        เป็นการฝึกตัวเองให้มีมนุษยสัมพันธ์มากขึ้น

·        ได้รู้ถึงความแตกแต่งระหว่างการทำงานจริงกับสิ่งที่เราได้เรียนมา

·        ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรต่างๆ

·        ได้ฝึกแนวคิดให้มีการพัฒนาตัวเองมากขึ้น

ปัญหาและอุปสรรคที่มีในการทำงาน

                ปัญหาและอุปสรรคนั้นส่วนมากจะเป็นในเรื่องแนวคิดในการทำงาน จะเป็นในลักษณะที่ว่าเขาเจอปัญหาแล้วเรายังไม่สามารถที่จะเสนอแนวคิดที่แปลกใหม่เพื่อที่จะได้ช่วยทางโรงงานปรับปรุงให้ดีขึ้น