บริษัท พิณ อินเตอร์วู้ด  จำกัด

 

บริษัทตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางประกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24180 โทร.(038)  570421-6  โทรสาร (038)  570427

 


ประวัติบริษัท

บริษัท พิณอินเตอร์วู้ด จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าประเภท ของเล่น      และเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็ก ที่ทำจากไม้ ยางพารา โดยได้เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม  2535  ในการดำเนินกิจการของบริษัท โดยระบบ ISO 9001 :2000   บริษัทมีพนักงานประจำภายใต้ขอบเขตดังกล่าวประมาณ 630  คน  สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารคุณภาพของบริษัทและเพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด

VISION

“  PIN TOY ต้องเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของเล่นและเฟอร์นิเจอร์เด็กทำด้วยไม้ และสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดโลก  ”

 

MISSION

1.       มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค

2.       ปรับปรุงระบบคุณภาพ เพื่อการมุ่งสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)

3.       พัฒนาคุณภาพ และขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

4.       ปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริหาร กระบวนการดำเนินงาน และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

5.       ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการพัฒนามาตรฐานแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และปรับปรุงสภาพการทำงาน สิ่งแว้ดล้อมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

นโยบายคุณภาพ

              

“ เพื่อความเป็นหนึ่ง  พิณฯต้องมุ่งมั่นพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า’’