บริษัท   เอ็ดดู  ทอย  จำกัด

          เริ่มดำเนินการเมื่อ  .. 2531   บริษัทตั้งอยู่ที่   146   หมู่. 10    . สวนหลวง  .  กระทุ่มแบน  . สมุทรสาคร    7411         โทร 02-811-0904-8 ,  811-1093-5

          มีผู้ถือหุ้นหลักคือ  นาย  พิจิตร  เหล่าสุนทร  ทุนจดทะเบียน  50  ล้านบาท   มีการบริหารแบบสากล  ประกอบด้วยการบริหาร 3 ระดับ  คือ  ระดับบริหาร   ระดับหัวหน้างาน  และพนักงาน   โดยการกระจายงาน   แบ่งออกเป็น   5   ฝ่าย   คือ   ฝ่ายผลิต  ฝ่ายบุคลากรและธุรการ   ฝ่ายการตลาด  ฝ่ายบัญชีและการเงิน  และฝ่ายออกแบบ  โดยทั้งหมดมีการรายงานตรงต่อ ประธานกรรมการ

           ผลิตภัณฑ์หลัก      คือ    นำไม้ยางพาราดิบมาผลิตของเล่นที่ทำด้วยไม้เพื่อส่งออก

           วัตถุดิบหลัก  คือ  ไม้ยางพาราดิบ บริษัท จัดซื้อวัตถุดิบภายในประเทศ แถบภาคตะวันออกของประเทศ

                

                 1. รายละเอียดการการดำเนินการตามภาระงาน

                            เมื่อเขียนแบบเสร็จแล้วจะนำไปให้หัวหน้างานตรวจดูคร่าวๆก่อนแล้วเซ็นชื่อ                         

           จากนั้นจะนำไปถ่ายเอกสารเพื่อนำไปส่งแก่แผนกต่างๆ

 

         2.  กระบวนการผลิต

                            มีการผลิตแบบตามสั่ง  เนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็นจำพวกสินค้าแฟชั่น   และมีการวิจัย และพัฒนาทั้ง  Product  และ  Process